Агроенерджи АДСИЦ - Предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.157 ЗППЦК ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦДС

 

Информация за отправено предложение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Агроенерджи“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК

Параметри

 

BSE Ticker

AGRE

ISIN код

BG1100031084

Цена на една акция

1.65 BGN

Начална дата за приемане на предложение за обратно изкупуване

21.04.2021

Крайна дата за приемане на предложение за обратно изкупуване

18.05.2021

Дата на плащане на акциите

Сетълмент датата на сключените сделки

Текст на Предложението - част 1

Изтегляне - тук

Текст на Предложението - част 2 (Обосновка)

Изтегляне - тук