Приложения към Документа за допускане на емисия акции

Актуално състояние на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 28.06.2022г.

Решение на ОСА от 28.06.2022г. на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за увеличение на капитала, чрез емисия акции на пазар за растеж на МСП BEAM

Действащ Устав на Дружеството

Устав под условие на Дружеството

Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2020 г. 

Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2020 г.

Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2021 г.

Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2021 г.

Баланс на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.

Отчет за приходите и разходите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.

Отчет за собствения капитал на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.

Отчет за паричните потоци на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.

Прогнозен баланс и отчет за приходи и разходи на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.12.2022 г.

Обосновка на предлаганата цена на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД