Документи и презентации

Общи условия на УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД

Политика за извършване на дейност и най-добро изпълнение 

Правила за вътрешна организация, проверка на съответствието и лични сделки

Политика за възнагражденията

Правила за управление на риска

Видове обработвани лични данни на физически лица

Уведомление във връзка с обработването на лични данни

Политика за ангажираност

Информация за изпълнение на политиката за ангажираност

Правила за предотвраняване на конфликти на интереси

Политика за разглеждане на жалби

Описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях

Информация за клиенти

Политика за интегриране на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения

Правила за водене и отчентост, за съхранение на информация и въвеждане на мерки за съхранение на финансови инструменти и паричните средства на клиенти и за отделяне на портфейли

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Сподели