Увеличение на капитала на Първа инвестиционна банка АД

Уведомление за резултата от публичното предлагане

Презентации (англ. език):

Презентация на Fibank за инвеститорите

Анализаторска презентация на ПФБК за Fibank 

Информация за увеличение на капитала на Първа Инвестиционна Банка АД съгласно Проспект, одобрен от КФН с Решение 281-Е/23.04.2020

Параметри

 

BSE Ticker

5F41

ISIN код

BG4000007204

Цена на една акция

5.00 BGN

Съотношение права/акции

2.75/1 (закръгление към по-малкото цяло число)

Дата на оповестяване на съобщението за предлагането

04.05.2020

Правоимащи акционери, притежаващи акции до

11.05.2020

Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите акции

15.05.2020

Последен ден на търговията с права на БФБ (правата ще се търгуват 11 работни дни)

01.06.2020

Изтичане на периода за прехвърлянето на правата (сетълмент Т+2)

03.06.2020

Служебен аукцион (5 работни дни от последната дата за прехвърляне законов срок)

10.06.2020

Крайна дата за записване на акции и плащане на цената (минимален срок - 15 работни дни от последната дата за прехвърляне на правата)

03.07.2020

Текст на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК

Изтегляне - тук

Текст на съобщението за удължаване на срока на подписката

Изтегляне - тук

Пълен текст на Проспекта

Изтегляне - тук

Пълен текст на Проспекта с коригиран график

Изтегляне - тук

Резюме на Проспекта

Изтегляне - тук

Резюме на Проспекта с коригиран график

Изтегляне - тук

График на предлагането

Изтегляне - тук

Финансови отчети на ПИБ АД

Изтегляне - тук

Подаване на заявления за участие в увеличението на капитала на ПИБ АД

От ИП към Упълномощения ИП – ПФБК ЕООД*

Форма за изтегляне - тук

Заявление за участие:

Форма за изтегляне на бълг. език - тук

Форма за изтегляне на англ. език - тук

* Забележка

ИП подават към ПФБК ЕООД във формата, посочена по-горе в цифров формат информация за подадените при тях Заявления за записване на акции на ежедневна база, като неразделна част се явяват копия на попълнени и подписани от всеки клиент на ИП декларации за произход на средства, независимо от размера на сумата за записване. Декларацията е част от Заявлението за записване на акции и текстовете в нея не могат да бъдат променяни. Подадената от ИП информация ще бъде считана за приета само след одобрение от ПФБК ЕООД на декларациите, като това ще обявявано писмено в електронно съобщение на имейла, от който е получена информацията. След получаване на писменото известие от ПФБК ЕООД, правата на акционерите, подали Заявления могат да бъдат блокирани в ЦД АД. На крайната дата за записване на акции информацията за всички събрани Заявления се подава в агрегирана форма по електронен път на e-mail: backoffice@ffbh.bg. Подписан оригинал на агрегираната форма е необходимо да бъде изпратен на адреса на ПФБК ЕООД (гр. София 1408, ул. Енос 2, ет. 4) незабавно след  крайната дата за записване на акции.

За допълнителна информация относно Правило 144А, моля свържете се с ПФБК на тел.  +359 2 460 64 21 или на е-мейл backoffice@ffbh.bg.