Как да стана клиент

При регистрацията ви като клиент на ПФБК на ваше разположение е екипът от бекофиса. Като юридическо лице вие трябва да предоставите изброените по-долу документи:

1. Копие от съдебно решение №1, заверено от представляващите* (ако юридическото лице не е регистрирано в Търговския регистър)
2. Заверено копие от актуално състояние (извлечение от Търговския регистър)
3. Копие от ЕИК, заверена (ако юридическото лице не е регистрирано в Търговския регистър)
4. Копие на лична карта на представляващите, заверена – собственоръчно написани три имена, подпис и съгласие с направеното копие
5. Депозитарна разписка при продажба
6. Заверено копие от учредителен договор, учредителен акт или устав
7. Удостоверение, от което да е видно физическо/и лице/а, притежател/и на над 25 % от капитала на юридическото лице или на друго лице, което го контролира; физическо/и лице/а, в чиято полза се разпределя над 25% от имуществото.
8. Декларация по MiFID (изготвя се в офиса на инвестиционния посредник)

*Всички заверки представляват подпис на представляващия дружеството, печат на дружеството и дата на полагане на подписа

Лицата предоставят телефон за връзка и данни за банкова сметка, ако не са посочили в договора.

Документите следва да бъдат представени в офиса на ПФБК и сметката ще бъде открита незабавно. Допълнителна информация може да потърсите на settlement@ffbh.bg или (02) 4606462.

Сподели