Как да стана клиент

Регистрацията ви като клиент на ПФБК е максимално улеснен процес. На ваше разположение е екипът от бекофиса на ПФБК. Като физическо лице вие трябва да предоставите само:

1. Заверено копие от лична карта.
2. Ако има пълномощник:

  • нотариално заверено изрично пълномощно за извършване на сделки с финансови инструменти
  • заверено копие от личната карта на пълномощника
  • декларация от пълномощника, че не извършва сделки по занятие с финансови инструменти в едногодишен срок  преди подписване на договора (съдържа се в договора)

*Всички заверки представляват подпис на представляващия дружеството, печат на дружеството и дата на полагане на подписа

Лицата предоставят телефон за връзка и данни за банкова сметка, ако не са посочили в договора.

Документите следва да бъдат представени в офиса на ПФБК и сметката ще бъде открита незабавно. Допълнителна информация може да потърсите на settlement@ffbh.bg или (02) 4606462.

Сподели