КФН потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции на "Градус" АД

28.05.2018

На свое заседание от 28 май 2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на акции на "Градус" АД.

 

С решението си КФН вписва Градус АД  и емисията нови акции, предмет на първично публично предлагане, във водения от нея регистър на публичните дружества.

 

Потвърденият проспект е за публично предлагане на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи с цена на предлагане между 1.80 лв. и 2.35 лв.

 

При наличие на засилен интерес и по преценка на Водещия мениджър, могат да бъдат предложени допълнително 6 638 888 съществуващи акции, като при реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на Градус ще достигнат 25% от капитала на дружеството. 

 

Предлагането ще бъде осъществено на сегмента за първично публично предлагане на БФБ-София чрез механизма нa IPO аукцион. Той ще се проведе в рамките на два последователни дни при срокове и условия, които ще бъдат оповестени допълнително в бюлетина на БФБ-София. Очаква се предлагането да стартира в средата м. юни.

 

Мениджър на предлагането е ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД.

Сподели