Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Мрежи” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Мрежи АД)

21.09.2012

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Мрежи” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Мрежи АД) за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Е.ОН България Мрежи АД (с настоящо наименование Енерго-Про Мрежи АД), в размер на 1 318 000 лева, разпределени в 1 318 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с ISIN код BG1100026118 и с номинална стойност 1 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на Дружеството, и за публичното предлагане на 434 940 броя акции от същата емисия, представляващи 33% от капитала на Е.ОН България Мрежи” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Мрежи АД), въз основа на решение на АПСК за приватизация на посочените акции.
Присвоения борсов код на емисията е 2EG.

Сподели