Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Продажби” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Продажби АД)

21.09.2012

Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Е.ОН България Продажби” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Продажби АД) за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Е.ОН България Продажби АД (с настоящо наименование Енерго-Про Продажби АД), в размер на 1 501 000 лева, разпределени в 1 501 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с ISIN код BG1100027116 и с номинална стойност 1 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на Дружеството, и за публичното предлагане на 495 330 броя акции от същата емисия, представляващи 33% от капитала на Е.ОН България Продажби” АД (с настоящо наименование „Енерго-Про Продажби АД), въз основа на решение на АПСК за приватизация на посочените акции.

 

Присвоения борсов код на емисията е 4ES.

Сподели