ПОКАНА по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК, 29 август 2016 г.,

26.08.2016

„АРКО ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 203645531, със седалище и адрес на управление: Република България, град София; р-н Оборище; ул. „Черковна“ № 38, вх. „А“, партер, във връзка с чл. 89, ал.3 и ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява лицата, които са придобили акции от емисия за увеличениението на капитала на дружеството, ISIN код BG1100008157, за условията и реда за връщане на набраните суми: Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановявани на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК, чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой от инвестиционните посредници, чрез които са ги придобили, след представяне на документ за самоличност и в съответствие с вътрешните правила и процедури на всеки инвестиционен посредник. Няма краен срок за възстановяване на паричните средства – в случай на неполучаване, те се съхраняват в клиентска сметка при посредника и няма давностен срок за получаването им.

Сподели