Промяна в Общите условия на ПФБК от 02.03.2021 г.

29.01.2021

На 29.01.2021 г. компетентният орган на ИП измени Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ПФБК ЕООД. Измененията влизат в сила на  02.03.2021 г.
Промените в Общите условия са свързани с изменения в нормативната уредба, въвеждаща изисквания към дейността на инвестиционните посредници, като по същество не се променят основните права и задължения на ИП и клиентите.

Можете да се запознаете подробно с промените в Общите условия на този линк.

При несъгласие с измененията в Общите условия имате право да прекратите договора си с ИП ПФБК ЕООД без предизвестие преди датата на влизането в сила на измененията (02.03.2021 г.), без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи.
За допълнителни въпроси може да се свържете с нас на E-mail: ffbh@ffbh.bg или телефон 02/4606400