Публикуван е проспектът за публичното предлагане на "Албена" АД

05.08.2014

На свое заседание от 24 юли 2014 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на 304 570 бр. обикновени безналични поименни свободно прехвърляеми акции от емисия с ISIN код BG11ALBAAT17 с номинална стойност 1 лева всяка, представляващи 7.13% от капитала на „Албена” АД, въз основа на решение на ОбС Балчик за продажбата на посочените акции. Съобщението по чл. 92а ЗППЦК за начало на публичното предлагане беше вписано в Търговския регистър на 5 август 2014 г.

 

Всички съобщения във връзка с предлагането ще бъдат публикувани тук, както и на сайта на Община Балчик.

Сподели