Временно спиране на на издаването и обратното изкупуване на дявове на ДФ ПФБК ВОСТОК

28.02.2022

Уважаеми кленти,

 

Уведомяваме ви, че Съветът на директорите на УД ПФБК Асет Мениджмънт АД, на основание чл. 22, ал 1 от Правилата на договорен фонд ПФБК Восток и чл. 22, ал 1, т. 1 и т. 2 от ЗДКИСДПКИ, взе решение за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове на договорен фонд ПФБК Востоксчитано от 01.03.2022 г. Решението е продиктувано  от въведени ограничения за търговията, с книжа на емитенти от Руската Федерация, на регулирани пазари, на които се търгуват съществена част от активите на договорния фонд – Moscow Exchange, London Stock Exchange и New York Stock Exchange.  Налице е невъзможност за разпореждане с активи на ПФБК Восток, без да се увредят интересите на притежателите на дялове.

Считаме, че обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове.

Ще Ви уведомим за възобновяване на издаването и обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването.

 

С уважение,

Екипът на УД ПФБК Асет Мениджмънт АД