Делегиран регламент 2017/575

Информация, съгласно изискванията по Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията от 8 юни 2016 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките.

ПФБК публикува тази информация в качеството си на "място за изпълнение", с цел да предостави данни относно качество на изпълнение на нарежданията на клиенти.