Промени на таксите за записване и обратно изкупуване, както и на таксата за управление на управляваните от УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове

10.12.2021

Уважаеми клиенти,

 

Считано от 10.12.2021 г.  влизат в сила нови такси за записване, такси за обратно изкупуване и такса за управление на управляваните от УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове – ДФ ПИБ Гарант, ДФ ПИБ Класик, ДФ ПИБ Авангард и ДФ ПФБК Восток.

 На 09.12.2021 г. бяха одобрени правила за оценка на портфейла и определяне на нетна стойност на активите на управляваните от УД „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове – ДФ ПИБ Гарант, ДФ ПИБ Класик, ДФ ПИБ Авангард и ДФ ПФБК Восток, където са предвидени нови такси за записване,  обратно изкупуване и управление.

Проспектите и документите с ключовата информация са публичнодостъпни  на интернет страницата на управляващото дружиство: www.ffbham.bg   

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.