Публикуван е проспектът за първично публично предлагане на акции на "Арко фонд за недвижими имоти" АДСИЦ

22.01.2016

На свое заседание от 28 декември 2015 г. Комисията за финансов надзор издаде лиценз и потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции (първоначално увеличение на капитала) на "Арко фонд за недвижими имоти" АДСИЦ.

Дружеството емитира 150 000 безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN код BG1100008157 с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, на основание на разпоредбите на ЗДСИЦ и на решение на Учредителното събрание на акционерите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ.

Съобщението по чл. 92а ЗППЦК за начало на публичното предлагане беше вписано в Търговския регистър на 21 януари 2016 г. и публикувано във в-к „Капитал Daily” и в-к „24 часа” на 22 януари 2016 г.

Увеличението на капитала се обслужва от ИП „Първа финансова брокерска къща“ ООД.

Инвеститорите могат да получат допълнителна информация за дружеството и да се запознаят с Проспекта за публично предлагане на акции на "Арко Фонд за Недвижими Имоти " АДСИЦ, състоящ се от Резюме, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. в офиса на емитента "Арко Фонд за Недвижими Имоти" АДСИЦ в гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Черковна“ № 38, вх. „А“, партер, тел.: (+359 2)  950 3888, факс: (+359 2) 950 3889, лице за контакт: Ивайло Мишев и офиса на ИП “Първа финансова брокерска къща” ООД в гр. София, ул. “Енос” № 2, тел. (+359 2) 460 64 53, факс: (+359 2) 460 64 01, е-mail: ffbh@ffbh.bg, лице за контакт: Десислава Чуховска.

Сподели