Сливания и придобивания

Отделът за Сливания & придобивания (М&А) осъществява сделки по сливания и придобивания за сметка на български и чуждестранни клиенти, като прилага иновативен и съобразен с клиента подход, гарантиращ защитата на неговите интереси.

Експертният опит на екипа от отдел Сливания & придобивания обхваща сделки с участието на стратегически и финансови инвеститори, включващи сливания и придобивания, покупка, продажба или замяна на активи, реализиране на стратегически партньорства, вътрешнофирмени преструктурирания, финансов инженеринг, отделяне на нестратегически бизнес и други финансови транзакции.

Сподели