Инвестиционни дружества

Инвестиционните дружества в България са предприятия за колективно инвестиране, учредени като акционерно дружество с едностепенна система на управление. УД ПФБК Асет Мениджмънт АД управлява едно национално инвестиционно дружество от затворен тип - НИД Надежда АД - от 2004 г.

Сподели