Управление на активи

Какво е договорен (взаимен) фонд?

Договорният фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране във финансови инструменти на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска. Фондовете могат да инвестират в различни типове финансови инструменти като например акции, облигации, ДЦК, краткосрочни инструменти на паричния пазар, деривативи и др. в зависимост от инвестиционната си стратегия и политики.

Какво представляват дяловете на един фонд?

Дяловете на договорния фонд са безналични финансови инструменти, които дават на притежателя си право на съответната част от имуществото на фонда, както и право на обратно изкупуване.

Какво представлява нетната стойност на активите (НСА) на договорния (взаимния) фонд?

Нетната стойност на активите (НСА) представлява стойността на всички активи минус стойността на всички задължения на фонда.

Има ли риск за вложенията в договорен (взаимен) фонд?

Инвестициите в договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Какви са предимствата на инвестициите в договорните фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт?

Професионално управление на активите – Вашите активи се управляват от професионалисти на финансовите пазари Ликвидност – фондовете са от отворен тип, и заявки за записване и обратно изкупуване могат да се подават всеки работен ден; Диверсифициране на риска – инвестиции в чужди и местни ликвидни финансови инструменти, фокусирани върху акции и облигации от Централна и Източна Европа; Преференциално данъчно облагане – доходите от дейността на фондовете не подлежат на данъчно облагане.; Ефективност – фондовете предоставят възможност за инвестиране на финансовите пазари с минимални разходи, спрямо индивидуалния подход.

Какъв тип е моят инвестиционен профил?

Определете вашия инвестиционен профил тук.

 

За какъв тип инвеститори е подходящ ДФ ПФБК Восток?

Инвестиционният продукт на ПФБК Восток е подходящ за местни и чуждестранни лица (граждани, фирми, институции), които: - са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск с цел реализиране на по-висок доход; - запознати са добре с предимствата и рисковете, обичайно свързани с Високотехнологичният сектор; - желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията; - са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план; - искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл; - искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари. Смятаме, че дяловете на фонда са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си в диверсифициран финансов продукт, структуриран предимно от Технологични акции, при средно до високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.

Кой може да инвестира в договорните фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт?

В договорните фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт АД, могат да инвестират всички български или чуждестранни, физически и юридически лица, търсещи алтернативни възможности за генериране на доход.

За какъв тип инвеститори е подходящ ДФ ПИБ Авангард?

Инвестиционният продукт на ПИБ Авангард е подходящ за местни и чуждестранни лица (граждани, фирми, институции), които: - са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск с цел реализиране на по-висок доход; - предпочитат инвестиции в глобални акции- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията; - са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план; - искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл; - искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари. Смятаме, че дяловете на фонда са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на в диверсифициран финансов продукт, структуриран предимно от акции, при средно до високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.

За какъв тип инвеститори е подходящ ДФ ПИБ Класик?

Инвестиционният продукт на фонда е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които: - са готови да поемат умерен инвестиционен риск; - предпочитат инвестиции във глобални финансови инструменти- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията; - са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план; - искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл; - искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари. Считаме, че дяловете на фонда са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си в диверсифициран финансов продукт, структуриран както от акции, така и от дългови финансови инструменти и от инструменти на паричния пазар, при умерено ниво на риск.

За какъв тип инвеститори е подходящ ДФ ПИБ Гарант?

Инвестиционният продукт е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които: - търсят инвестиция с нисък риск; - предпочитат инвестиции във глобални финансови инструменти- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията; - са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план; - искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл; - искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари. Считаме, че дяловете на фонда са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си в диверсифициран финансов продукт при ниско ниво на риск.

Къде могат да бъдат закупени или продадени дяловете на договорните фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт?

Във всички клонове на „Първа Инвестиционна Банка АД”, вписани в регистъра на Комисията по Финансов Надзор В офиса на УД „ПФБК Асет Мениджмънт” АД в град София, ул Енос № 2, ет. 4

Къде се търгуват дяловете на договорните фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт?

Дяловете на нашите договорни фондове не са регистрирани за търговия на нито един капиталов пазар. Дяловете могат да бъдат закупени или продадени само в клоновете на „Първа инвестиционна банка" АД, вписани в регистъра на Комисията по финансов надзор и в офиса на УД „ПФБК Асет Мениджмънт” АД.

Необходимо ли е да заявя издаване на депозитарна разписка?

Искане за издаване на депозитарна разписка се подава само в офиса на ПФБК Асет Мениджмънт. Издаването на депозитарна разписка се заплаща според актуалната тарифа на дружеството. Дяловете на нашите договорни фондове не са регистрирани за търговия на нито един капиталов пазар и вие не може да прехвърляте или продавате притежаваните от Вас дялове на база на издадената ви депозитарна разписка. Моля прочетете Условията за продажба и обратно изкупуване на дялове.

Какви са максималните срокове за извършване на обратно изкупуване на дялове на предлаганите от нас договорни фондове?

- Обратно изкупуване на притежавани дялове може да се нареди всеки работен ден в клоновете на „Първа Инвестиционна Банка" АД, вписани в регистъра на Комисията по финансов надзор и в офиса на УД „ПФБК Асет Мениджмънт” АД - Поръчките за обратно изкупуване на дялове на фонда се изпълняват на следващия ден, но не по-късно от 5 работни дни от датата на подаване на поръчката. - Дължимата сума се превежда на клиента от управляващото дружество до 3 работни дни от датата на изпълнение на поръчката.

Каква е минималната инвестиция в договорните фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт?

Минималната инвестиция е в размер на 50 лв. за всеки отделен фонд.

Какви са таксите при записване на дялове на отделните договорни фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт?

Няма такса за записване на договорните фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт АД.

Какви са таксите при обратно изкупуване на дялове на отделните договорни фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт?

Няма такса за обратно изкупуване на договорните фондове, предлагани от ПФБК Асет Мениджмънт АД.

Какво е комбиниран депозит "Портфолио"?

Комбиниран депозит „Портфолио” е съвместен продукт на УД „ПФБК Асет Мениджмънт” и Първа инвестиционна банка АД. За повече информация, моля, прочетете нашата брошура.

Има ли риск за вложениията в комбиниран депозит „Портфолио”?

Инвестицията направена в депозитната част се гарантира от Фонда за гарантиране на влоговете в банки съгласно действащото законодателство. Инвестициите в договорния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Какво е данъчното облагане на инвестициите в колективни инвестиционни схеми в България?

Доходите от сделки с дялове на местни фондове/инвестиционни дружества (реализираната капиталова печалба) са необлагаеми, както за местни, така и за чуждестранни физически и юридически лица.

Как да изчисля доходността на закупените от мен дялове?

Можете да изчислите доходността на вашата инвестиция, посредством калкулатора на доходност, намиращ се в подстраницата на всеки договорен фонд.

Разпределят ли се дивиденти от колективни инвестиционни схеми, организирани и управлявани от УД ПФБК Асет Мениджмънт?

Съгласно правилата на договорните фондове, управлявани от ПФБК Асет Мениджмънт, годишната печалба не се разпределя между притежателите на дялове, а се реинвестира. НИД „Надежда” АД разпределя дивиденти, съгласно решение на общо събрание на акционерите.