Нормативно изискуема информация

Общи условия приети на 9 декември 2022 в сила от 10 януари 2023

Общи условия приети на 29 януари 2021 в сила от 2 март 2021 

Доклад за оценка, организация и  управление на риска

Политика за изпълнение на нареждания

Политика за конфликт на интереси

Политика за ангажираност

Политика за ангажираност - разкриване на информация 2023 г.

Политика за устойчивост

Декларация по чл. 4, параграф 1 и от Регламент (ЕС) 2019/2088

Правила за категоризация

Данни по Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575  по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за изпълнение, относно качеството на изпълнение на сделките

Информация за клиенти

Процедура за обработване, разглеждане, управление на жалби от ИП ПФБК ЕООД

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ИП ПФБК ЕООД


Информация във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Видове обработвани лични данни

Уведомление до клиента


Разпределение на оценките на акциите, дадени от ПФБК

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 29% 0% 12% 53% 6%

Клиенти на корпоративни финанси

  Положителна Неутрална Отрицателна В процес на оценка Под забрана за оценка
% от общо 0% 0% 0% 0% 100%

Сподели