ПФБК Восток

ПФБК Восток е глобален вискодоходен фонд в акции. ПФБК Восток е фокусиран върху финансови инструменти от т.нар. „технологичен сектор“, а именно акции от индекса NASDAQ 100 и други глобални дружества, които текущо не са негови членове, но се числят към сектора Информационни технологии и Биотехнологии. 

 До 01.03.2022 г., инвестиционната статегия на фонда беше насочена към Русия и страните от бившия Съветски съюз. Вследствие на форсмажорните обстоятелства свързани с войната в Украйна, от 01.03.2022 г.до 20.10.2022 г., ПФБК Восток беше затворен. С решение на СД на УД ПФБК Асет Мениджмънт АД  от 20.10.2022 г., фондът възобнови издаването и обратното изкупуване на дялове, с променен инвестиционен фокус.

 
НСА(лв.) НСА/дял(лв.) Дневна доходност Годишна доходност Доходност от началото на год. Емисионна стойност Цена на обрат. изкупуване
550 298.90 0.4664 0.04% 15.27% 9.74% 0.4664 0.4664

Посочените цени са за поръчки подадени на 29.02.2024

*Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на 1 дял

*Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на 1 дял.

Всички цени са валидни за поръчки, подадени до 16 ч. на предишния работен ден.

ВАЖНО!!! 

      Уважаеми Дами и Господа,

 Уведомяваме ви, че Съветът на директорите на УД ПФБК Асет Мениджмънт АД, на основание чл. 22 от Правилата на договорен фонд ПФБК Восток и чл. 22 от ЗДКИСДПКИ, взе решение за възобновяване на издаването и обратното изкупуване на дялове на договорен фонд ПФБК Восток, считано от 20.10.2022 г.

На 28.02.2022 г. СД на УД ПФБК Асет Мениджмънт АД взе решение за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ ПФБК Восток, считано от 01.03.2022г., поради въведени ограничения за търговия, вследствие на стартиралите военни действия на територията на Украйна.

 Налице са следните обстоятелства:

  • В сила е международно подкрепено политическо решение за въвеждане на икономически санкции на финансовата и банковата система на Русия. Руските банки са извадени от международната платежна система 
  • Търговията с депозитарни разписки върху руски акции на регулиран пазар - London Stock Exchange и New York Stock Exchange, е преустановена.
  • Реципрочно, чуждестранните акционери /физически и юридически лица/ не са в състояние да се разпореждат със собствеността си в Русия, тъй като Централната банка на Руската Федерация издаде забрана към инвестиционните посредници да приемат поръчки за продажба на руски акции от чуждестранни лица. 
  • През пролетта на 2022 г. Руската Федерация прие законодателни промени, с които забрани на руски емитенти търговия на техни акции извън Руската Федерация под формата на депозитарни разписки и задължи емитентите, които имат действащи програми за депозитарни разписки, да предприемат мерки за делистването им, освен ако не получат правителствено одобрение за запазване на програмите. Държателите на депозитарни разписки имат право да получат в замяна руски акции по сметка в Руската Федерация.

Горното обаче, не може да бъде осъществено технически, поради действащите международни санкции. 

  • Респективно, поради липсата на адекватни пазарни котировки, стойността на позициите на руските емитенти в портфейла на фонда, беше преоценена на 0.0001 лв. 

През периода в който фондът спря издаването и обратното изкупуване на дялове, и в настоящия момент, с цел съхранение на интересите на притежателите на дялове, УД ПФБК Асет Мениджмънт АД предприе следните действия: 

  • Беше запазен инвестиционния фокус и структурата на активите. Не са извършвани допълнителни покупки към съществуващите в портфейла финансови инструменти и не са отваряни нови позиции. 
  • Акумулираните средства от продажби се държат по банковите сметки на фонда.  

Водени от желанието да възстановим голяма част от средствата на текущите  притежатели на дялове и да привлечем нови инвеститори, които споделят нашите инвестиционни идеи, ще потърсим дългосрочно стратегическо решение на възникналата ситуация. 

Част от това решение е промяната на инвестиционния фокус на фонда.

След 20 Октомври, не се предвиждат инвестиции в руски емитенти. 

Планираме насочване на средствата на фонда към финансови инструменти от т.нар. „технологичен сектор“, а именно акции от индекса NASDAQ 100 и други дружества които текущо не са негови членове, но се числят към сектора Информационни технологии и Биотехнологии. 

Реализацията на новата инвестиционна стратегия стартира от началото на месец ноември 2022 г.

Условия за покупка

Инвеститорите могат да закупат дялове в офиса на УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД (Виж карта), както и във всички клонове на „Първа инвестиционна банка” АД, вписани в регистъра, воден от КФН.

Прочети повече

НСА/акция и пазарна цена в лева

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)

Портфейл от акции 27.04.2023

Разпределение на активите 27.04.2023

Калкулатор на доходност

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)
Доходността е изчислена на база на нетната стойност на активите на един дял. Съгласно методологията на Българската асоциация на управляващите дружества, доходността за период по-малък от една година не се преизчислява на годишна база. 

Профил на риска

 

Сподели