ПФБК Восток

Първият български договорен фонд с фокус Русия и страните от бившия Съветски съюз. ПФБК Восток предлага на българските частни и институционални инвеститори бърз и евтин достъп до активно управляван, диверсифициран портфейл от руски акции, чието представяне е корелирано с движението на борсово-търгуваните суровини.

 
НСА(лв.) НСА/дял(лв.) Дневна доходност Годишна доходност Доходност от началото на год. Емисионна стойност Цена на обрат. изкупуване
495 456.30 0.4472 0.68% -43.15% -42.25% N.A. N.A.

Посочените цени са за поръчки подадени на 28.09.2022

ВАЖНО!!!  Уведомяваме ви, че Съветът на директорите на УД ПФБК Асет Мениджмънт АД, на основание чл. 22, ал 1 от Правилата на договорен фонд ПФБК Восток и чл. 22, ал 1, т. 1 и т. 2 от ЗДКИСДПКИ, взе решение за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове на договорен фонд ПФБК Восток, считано от 01.03.2022 г. Решението е продиктувано  от въведени ограничения за търговията, с книжа на емитенти от Руската Федерация, на регулирани пазари, на които се търгуват съществена част от активите на договорния фонд – Moscow Exchange, London Stock Exchange и New York Stock Exchange.  Налице е невъзможност за разпореждане с активи на ПФБК Восток, без да се увредят интересите на притежателите на дялове.

Ще Ви уведомим за възобновяване на издаването и обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването.

Инвестиционни цели, стратегия и политика

Основната инвестиционна цел на ДФ ПФБК Восток е постигането на дългосрочен ръст на цената на дял на фонда над средното за руския пазар ниво...

Прочети повече

Условия за покупка

Инвеститорите могат да закупат дялове в офиса на УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД (Виж карта), както и във всички клонове на „Първа инвестиционна банка” АД, вписани в регистъра, воден от КФН.

Прочети повече

НСА/акция и пазарна цена в лева

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)

Портфейл от акции 28.09.2022

Разпределение на активите 28.09.2022

Калкулатор на доходност

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)
Доходността е изчислена на база на нетната стойност на активите на един дял. Съгласно методологията на Българската асоциация на управляващите дружества, доходността за период по-малък от една година не се преизчислява на годишна база. 

Профил на риска

Сподели