Инвестиционни цели, стратегия и политика

ДФ ПИБ Класик е балансиран договорен фонд от отворен тип, регистриран в България. Съобразявайки се с глобалната и регионална макроикономическа ситуация, нашият продукт предлага комбинация от портфейл от акции на до 10-20 глобални публични компании с портфейл от държавни и корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг и други инструменти с фиксирана доходност.

Основната инвестиционна цел на ДФ ПИБ Класик е постигането на дългосрочен ръст на инвестициите на фонда чрез реализирането на капиталови печалби и текуща доходност при поемането на умерено ниво на риск. Допълнителна цел на фонда е осигуряването на текуща ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

ПФБК Асет Мениджмънт АД прилага стратегия на активно управление на акциите и облигациите в портфейла на ДФ ПИБ Класик. При акциите използваме комбинация между макроикономически обосновано секторно разпределение (“top-down approach”) и подбор на определени акции (“event-driven stock picking”). При избора на атрактивни и подценени позиции използваме както нашите вътрешно-изградени модели за оценка на акции, така и контактите с водещи местни брокери на чуждестранните пазари, предоставящи инвестиционни идеи и анализи. Инвестиционната  стратегия  комбинира реализирането на  капиталов доход от акции с по-голямата сигурност и парична възвращаемост при инвестициите в инструменти  с  фиксирана  доходност в моменти на пазарни сътресения.

Основни инвестиционни ограничения на ДФ ПИБ Класик по типове финансови инструменти са:

 

 

Вид финансов инструмент

% от активите

1

Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в България

до 60%

2

Акции, права и еквивалентни инструменти, търгувани в държава членка на ЕС или на друг пазар, одобрен от КФН

до 60%

3

Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми (КИС), получили разрешение съгласно Директива 86/611/ЕИО или КИС, които могат да инвестират до 10% от активите си в други КИС

до 60%

4

Депозити в банки

до 50%

5

Ипотечни облигации

до 60%

6

Корпоративни облигации

до 60%

7

Държавни облигации

до 100%

8

Инструменти на паричния пазар, гарантирани от държава членка, трета държава или международна организации

до 100%

9

Наскоро издадени ценни книжа, които предстоят да бъдат регистрирани на регулиран пазар

до 60%

10 Деривативни финансови инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 38 ал. 1.7 от ЗДКИСДПКИ до 30%

11

Други допустими съгласно чл. 38 aл. 1 от ЗДКИСДПКИ

до 30%

12

Други допустими от закона ценни книжа извън посочените по горе

до 10%

Сподели