Ключови факти и стратегия

  • Национално Инвестиционно Дружество „Надежда” АД е учредено през 1996 г. под името Национален Приватизационен Фонд „Надежда” АД.
  • В сегашният си вид НИД „Надежда” АД е национално инвестиционно дружество от затворен тип, което е публично дружество по смисъла на Закона за колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗКИСДПКИ). Борсовият код на акциите на дружеството, котирани на Българска фондова борса – София е 6N1.
  • НИД „Надежда” АД има за предмет на дейност инвестиране в ценни книжа като основната цел е гарантиране на интересите на акционерите чрез създаване на балансиран портфейл от ценни книжа и финансови инструменти оптимално съчетаващ висока доходност и минимален риск.
  • Инвестиционната дейност на дружеството се управлява от Управляващо дружество “ПФБК Асет Мениджмънт” АД, съгласно сключен безсрочен договор между двете страни.
  • НИД “Надежда” АД има едностепенна система на управление. Членовете на Съвета на директорите са доказани финансови специалисти с дългогодишен опит.
  • Дейността на НИД „Надежда” АД е регулирана от Комисията по финансов надзор, от която дружеството притежава разрешение № 61-ИД от 03.07.1998 за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип.
  • Основният капитал на НИД „Надежда” АД е 3 935 119 лева, разпределени в същия брой поименни акции с номинал 1 лев.

Основни инвестиционни ограничения на НИД Надежда АД са заложените в ЗДКИСДПКИ по типове финансови инструменти.

Сподели